Objectius

En la visió del centre, tal com es defineix en el projecte educatiu de centre (PEC), queda molt clar que l’ús habitual de les tecnologies ha de ser un dels pilars del centre i ens comprometem a desenvolupar els criteris per a la planificació del desplegament i inserció de les TAC.

Entre les opcions educatives preferents es contempla posar els avenços tecnològics al servei de l’ educació i ens comprometem a:

    • Iniciar els alumnes en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mètode d’aprenentatge integrant-les en les diferents àrees i matèries.
    • Ensenyar a seleccionar i valorar la informació rebuda per mitjà de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
    • Reconèixer els valors dels mitjans de comunicació i d’internet, fomentant l’anàlisi crítica de la realitat que ens proporcionen.
    • Fomentar conductes responsables i ètiques vers l’ús dels mitjans tecnològics i de la informació.

A partir d’aquesta visió, dels objectius del PEC i de la diagnosi que s’ha realitzat, s’han establert diferents objectius.